Business School, Sun Yat-sen University

Contact: Xiaodan Jia

Gongchang Road, Guangming District, Shenzh
Shenzhen
Guangdong
518107
China

Tel: 15913167600

Email: jiaxd3@mail.sysu.edu.cn

1 job with Business School, Sun Yat-sen University