SHU-UTS SILC Business School

Contact: Ms Shen Lei

No. 20 Chengzhong Road
Shanghai
China

Tel: 021-6338 0028

Email: shenlei@shu.edu.cn

1 job with SHU-UTS SILC Business School