Nankai Business School

Contact: Jiang Yinan

Tianjin City
OTHER / NON-US
Tianjin City
China
300071
China

Tel: 0086-22-23508791

Email: jiangyinan@nankai.edu.cn

1 job with Nankai Business School